Estländsk byggmaterialtillverkare sedan 1910

Murbruk M10

ÖVERSIKT

Murbruket M10 av Silikaat är ett cementbaserat universalmurbruk. Det är lämpligt för murning av bränt tegel, kalksandsten samt lättklinker- och betongblock . Torrbruk, endast vatten tillsätts. Även lämpligt för murning av skorstenar och kaminer. För både inomhus- och utomhusbruk.

Murbruket binder ihop stenarna till ett murverk. Murbrukets huvudfunktion i bärande väggar är att överföra last ovanifrån till den underliggande stenraden. Maximal överföring av laster förutsätter att fogarna är ordentligt fyllda och murbruket har utmärkt vidhäftning mot stenarna. Detta säkrar även effektiv ljuddämpning av murverket. Ett lämpligt bruk är vårt murbruk M10 med tryckhållfasthet på 10 N/mm2). Vid bärande väggar beräknas den erforderliga hållfasthetsklassen. Om fogar ska armeras bör man säkra vidhäftning mellan murbruket och armeringen samt murbruket och stenarna.

Ingredienser: cement, kvartssand (0 – 2 mm), kalksten (fyllmaterial).

Murbruk M10

Teknisk data

Tryckhållfasthet M 10
Vidhäftningshållfasthet ≥ 0,3 N/mm2
Reaktion vid brandpåverkan A1
Vattenabsorption ≤ 0,5 kg/(m2∙min0,5)
Kloridhalt ≤ 0,02 %
Frostbeständighet 50 cyklar
Mängden av färdig bruksmassa (25 kg) 14...15l
Öppentid Högst 4 timmar

Användning

Förberedelse av bruket

Innehållet av en 25 kg säck av murbruk M10 blandas med 4 – 4,5 liter rent vatten. Rör om tills bruket är helt vått. Vattenmängden får inte ökas. Mängden av färdig bruksmassa är 14 – 15l. Bruksmassan bör förbrukas inom 4 timmar. Åtgången av murbruk vid murning av en vägg i halv tegeltjocklek: se tabellen för aktuell kalksandstensprodukt.

Det är viktigt att iaktta vattenmängden vid blandning av murbruket. För lite vatten gör bruket stelt och det blir svårt att mura och bearbeta bruket. Vidhäftningen kan bli otillräcklig. För tunt bruk kan rinna ut på murens yta. För tunn bruksmassa medför även risk för nedsatt hållfasthet. Lämna helst bruksmassan att stå i ca 10 minuter efter tillsättning av vatten och omrörning (ca 5-8 minuter), rör sedan om igen. Det är det enda sättet att säkra att alla ingredienser blandas jämnt.

Användning

Före och under murningen bör man skydda alla byggnadsdelar som kan skadas vid murning. Underlaget för murverket ska vara bärigt och stabilt. Underlaget ska vara rent från fett, sot, damm, salter och andra ämnen som hindrar vidhäftning. Vidhäftning kan inte garanteras om för fuktiga eller för torra murmaterial används. Det rekommenderas att fukta stenarna (kalksandstenarna) före murning för att undvika att murbruket torkar direkt vid murning eller vid placering av den påföljande stenen på murbruksbädden. För snabb torkning av murbruket försämrar vidhäftningen mellan murbruket och stenen och kemiska härdningsprocesser i murbruket kan inte fullföljas ordentligt. Det första tecknet på detta är en hårfin spricka mellan murbruket och stenen som börjar ta in fukt som fryser och börjar bryta sönder murverket. En sådan nästan osynlig spricka kan med åren bli en synlig spricka och även stenkanter runt om börjar falla sönder. Om sprickan inte repareras kan regnvattnet tränga in i och bakom muren vilket i sin tur skadar den bärande väggens konstruktion. Vid murning används en lämplig mängd murbruk beroende på murens bredd så att fogen trycks full när en sten sätts på plats. Stenens placering justeras slutgiltigt med lätt knackning med murslevens handtag. Efter vidhäftning får murstenar inte längre flyttas. Under murningen bör muren skyddas från regn och andra risker. Vid torrt och varmt väder bör för snabb torkning hindras genom att vattna muren med rent vatten. Avlägsna murbruksstänk från murytan innan murbruket härdar.

Fogning

En jämn fogtjocklek hjälper att uppnå ett jämnt mönster på fasaden vilket är särskilt viktigt vid murverk med rena fogar. Fogar ska vara helt fyllda (utan några tomrum) för maximal bärförmåga och ett snyggt murmönster och fogytan ska vara bearbetad. Tomrum på ytan försvagar den bärande ytan, försämrar utseendet och bidrar till inträngning av regnvatten i murverket som kommer att frysa och skada hela murkonstruktionen. Murverkets (fogens) yta bearbetas när ytan är lerfuktig, dvs inte längre klibbar. Vid fogning av klibbigt murbruk riskerar man att smutsa ned fasadytan medan en för torr yta inte blir slät. I teknisk mening skiljer man mellan utanpåliggande halvrund fog, halvrund fog och slät fog vid murverk med rena fogar som utförs med ett särskilt fogjärn. OBS! Fogar får aldrig formas med hjälp av ett finger eller murslevshandtag. När fogarna är härdade borstas fasadytan ren från bruksrester med en styv borste.

Praktiska tips

Murbruket är lämpligt för användning vid temperaturer på +5 …+30°C. Temperatur under 10°C hämmar torknings- och härdningsprocesserna. Vid 0°C kommer det fria vattnet i murbruket att frysa och härdningsprocessen avbryts, dvs att murverket fryser igenom. Därför är det farligt att belasta ett murverk murat på vintern utan att kontrollera det ordentligt: den belastade muren kan helt enkelt rasa ihop på våren. Använd ett murbruk med särskild frostskyddstillsats utarbetad av tillverkaren för att hindra frysning vid murning vintertid. Vid temperaturer under -15°C bör murarbeten helst avbrytas eftersom arbets- och energiåtgången (uppvärmning av murverket) gör kostnaden orimlig. Det är viktigt att hålla ytorna och stenarna fria från is  och snö.

I en miljö med temperatur över +20°C förångas vattnet från murbruket så snabbt att härdningsprocessen inte fullföljs och murbruket kommer att damma/falla sönder. Detta leder till dålig vidhäftning mellan stenar och nedsatt hållfasthet av murverket. Vattenförlusten blir flera gånger snabbare vid intensivt solljus direkt på den murade ytan och stark vind. Bruksmassan kan ofta torka i tråget under murning. Ytorna ska vara fria från damm, lera och fett för att säkra maximal vidhäftning mellan murbruket och stenarna. Skaffa tillräckligt med murbruk av samma parti för att undvika eventuella färgavvikelser.

Säkerhetsföreskrifter

Kan irritera ögonen, luftvägarna och huden. Undvik inandning av damm och kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen skölj med mycket vatten och sök läkarhjälp vid behov. Vi rekommenderar användning av skyddsglasögon, respirator och skyddshandskar eller skyddskräm.

Förpackning och förvaring

Murbruket M10 av Silikaat tillhandahålls i 25 kg och 1 t förpackningar. Förvaras på pall skyddat från fukt!

Torrbruket är bäst inom 12 månader efter förpackning.

Att iaktta vid murning

 • Murverkets underlag ska vara bärigt och stabilt!
 • Underlaget ska vara rent från fett, sot, damm, salter och andra ämnen som hindrar vidhäftning!
 • Murstenar får inte flyttas efter vidhäftning!
 • Vid torrt och varmt väder bör man hindra för snabb torkning av muren genom att vattna den med rent vatten!
 • Avlägsna murbruksstänk från muren innan de härdar!
 • Fogning utförs när murbruket har härdat tillräckligt!

Skicka förfrågan

Totalt
Pallar0 st
Vikt0 kg
Privat kund
Företagskund
Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare

Totalt

 • Antal stenar

  0 tk

 • Antalet murbruk

  0 kg

Hitta din närmaste återförsäljare