Eesti ehitusmaterjalide tootja alates 1910

Juhtpõhimõtted ja põhiväärtused

 

Ettevõtte missiooniks on olla ajalooliste püsiväärtuste hoidja ja turvaliste traditsioonide kandja, pakkudes põhjamaisesse kliimasse sobivaimat ehitusmaterjali elukestvate ehitiste rajamiseks. Ettevõtte visiooniks on jätkuvalt väärtustada elu elamise ja töötamise kvaliteeti.

AS Silikaat põhiväärtused:

 • Hooliv:
  • Püüame keskkonda tasakaalustades vähendada oma tegevusega kaasnevat võimalikku negatiivset mõju keskkonnale.
  • Lähtume oma tegevustes seadustest, ettekirjutistest, normidest ja nõuetest.
  • Käitume sotsiaalselt vastutustundlikult ja püüame anda oma panust ettevõtte jätkusuutlikuks arenguks.
  • Käitume eetiliselt ja ausalt.
 • Töökas:
  • Püüdleme pideva parenduse ja arengu poole.
  • Täidame antud lubadused.
  • Teeme koostööd, oleme teadmishimulised ja jagame kogemusi.
  • Oleme kirglikud ja pühendunud oma töös ja tegemistes.
 • Kliendikeskne:
  • Anname endast parima, et välja selgitada ja täita oma klientide nõudeid ja soove.
  • Soovime luua tugevaid ja pikaajalisi kliendisuhteid.
  • Oleme suhtluses avatud ja otsekohesed.
  • Austame üksikisikut.

Ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika lähtub järgmistest põhimõtetest:

 • Toimime rahvusvahelistele standarditele ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 vastava kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi alusel.
 • Kogu meie tegevuse lähtepunktiks on meie klientide vajadused. Sellest lähtub meie strateegia ettevõtte rentaabluse ja tegevuse edasiarendamisel.
 • Meie tooted vastavad spetsifitseeritud nõuetele ja klientide ootustele.
 • Meie töötajate kutseoskused on heal tasemel.
 • Kasutame ainult usaldusväärseid allhankijaid ja töövõtjaid, kelle teenuse tulemuses saame kindlad olla.
 • Me tõstame pidevalt oma toodete konkurentsivõimet ning parendame järjepidevalt oma juhtimissüsteemi, õppides saadud kogemustest ja parandusettepanekutest.
 • Tegeleme järjepidevalt tarbija teadlikkuse tõstmisega.
 • Oma igapäevases tegevuses järgime Eesti ning Euroopa Liidu õigusaktidest, konventsioonidest ja lepingutest tulenevaid nõudeid (kaevandusluba, maarendilepingut).
 • Arvestades oma tootmisprotsesside ohtlikkust kohustume minimeerima riske, tagama töötajate ohutuse ning kaitsma keskkonda oma parimal võimalikul viisil, sh väldime saastamist[1].
 • Pöörame suurt tähelepanu säästva arengu edendamisele ettevõttes, selleks võimalikult suures koguses tootmisprotsessis tekkinud materjale ja jäätmeid taaskasutades.
 • Teeme koostööd teadus- ja keskkonna uurimisasutustega erinevate probleemide lahendamisel ning ka uute tehnoloogiate väljatöötamisel.
 • Näeme ette abinõusid töötajate keskkonnakaitse alaste teadmiste täiendamisel ning tervitame ja ergutame nende teadmiste rakendamist praktikas.
 • Töötame oma toote – liiva väärtustamise suunas, eesmärgiga kasutada taastumatut loodusvara efektiivselt.

 

 

[1] Saastamise vältimine, st: ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamiseks selliste protsesside, tavade, meetodite, materjalide, toodete, teenuste või energia kasutamine, et vältida, vähendada või ohjata mis tahes tüüpi saasteaine või jäätme teket, emissiooni või heidet.

Leia edasimüüja
Leia edasimüüja

Tulemus

 • Kivide kogus

  0 tk

 • Kuivsegu kogus

  0 kg

Leia lähim edasimüüja